Hackathon policy

Tervetuloa joukkoistetun innovaation tapahtumaan!

Hackathonit ja muut avoimen luomisen työpajat ovat erinomainen tapa valjastaa osaavien ja innovatiivisten henkilöiden voimavaroja ongelmanratkaisuun ja uuden kehittämiseen. Tapahtuma kannustaa avoimeen innovointiin sekä jokaisen osallistujan potentiaalin hyödyntämiseen toimialarajat ylittävällä tavalla. Tämän policyn piiriin luetaan kaikki Muotoilukeskus MUOVAn järjestämät, joukkoistetun luomisen ja kehittämisen tilaisuudet, oli kyse sitten innovaatiokilpailusta, hackathonista, ideatyöpajasta tai muusta vastaavasta tapahtumasta.

Hackathon on fasilitoitu kehitystapahtuma, jossa osallistujat kokoontuvat työstämään ratkaisuja asetettuihin haasteisiin tai luomaan uusia innovaatioita. Hackathon voi olla avoin tapahtuma tai se voidaan toteuttaa suljetusti esim. yritystoimeksiantona rajatulla kehitystiimillä.

Muotoilukeskus MUOVAn järjestämissä tai fasilitoimissa avoimen innovaation tilaisuuksissa noudatetaan tässä mainittuja periaatteita ja käytäntöjä. Kehitystapahtumat fasilitoidaan järjestäjän toimesta, niin että osallistujille jää tilaa tuottaa uusia ideoita, innovaatioita ja ratkaisuja tehokkaalla tavalla.

Tämä policy kuvaa ja määrittää osallistujien oikeudet ja velvollisuudet liittyen tilaisuudessa muodostuneisiin immateriaalisiin oikeuksiin sekä toimintatavat jatkokehitykseen ja -jalostukseen osallistujien, Muotoilukeskus MUOVAn sekä toimieksiantajien välillä.

Hackathon Policy on yleisluontoinen toimintaohje ja määrittää toimintatavat, joita osapuolet sitoutuvat noudattamaan.  Tapahtumaan saattaa myös liittyä muita yksityiskohtaisia sääntöjä, ohjeita, velvoitteita, oikeuksia tai palkkioita. Perehdy tapahtuman sääntöihin ennen ilmoittautumista.

 

Käytännön ohjeet ja toimintatavat osallistujille:
Osallisena ovat pääsääntöisesti kehitystiimin jäsenet, fasilitaattori sekä mahdollisesti toimeksiannon antanut yritys. Huomioi myös muiden oikeudet syntyneeseen ja kunnioita syntyneitä sopimuksia.

 • Kuka omistaa tapahtumassa idean, keksinnön tai muun syntyneen immateriaalioikeuden (IPR).
  Mikäli tilaisuudessa syntyy immateriaalioikeuksien piiriin liittyviä keksintöjä, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, kuuluvat ne lähtökohtaisesti yhteisesti sen synnyttäneelle tiimille mukaan lukien fasilitaattori. Dokumentoi idea ja sen synnyttämiseen osallistuneet henkilöt tarvittavalla ja asianmukaisella tavalla.
 • Reilu peli
  Osallistujalla ei ole yksipuolista oikeutta hyödyntää ryhmässä syntynyttä ideaa, innovaatiota tai keksintöä. Mikäli tilaisuudessa syntynyttä lopputulosta halutaan viedä eteenpäin, sovitaan siitä erikseen.
 • Salassapito
  Älä julkaise/julkista tai saata ulkopuolisten tietoon kehitystapahtumassa syntynyttä tai esille tullutta ideaa, sen osaa tai keksintöä. Uusi keksintö voi saada suojaa vain, mikäli sitä ei ole julkaistu tai se on asianmukaisesti suojattu. Liiketoiminnallisesti uusi idea saattaa olla myös suojattavissa yrityssalaisuutena. Suojaava taho voi olla kehitystiimi, tilaisuuden järjestäjä tai toimeksiannon antanut yritys. Ethän myöskään mainitse muiden tiimien työstä tai tuloksista. Heillä voi olla intressi suojata omaa työtään! Huomaa että myös täysin ulkopuolinen voi pyrkiä suojaamaan syntyneen lopputuloksen.
 • Yritystoimeksiantona toteutettu kehitys
  Toimeksiantona toteutetussa kehitystilaisuudessa on tilaavalla yrityksellä etuoikeus syntyneen idean, keksinnön tai muu immateriaalioikeuden hyödyntämiseen. Keksinnön tai innovaation merkitystä ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia on vaikea arvioida etukäteen. Tämän vuoksi laaditaan tarvittaessa sopimus yhteistyössä työn tilaajan, innovaation keksijöiden sekä fasilitaattorin välillä, jossa sovitaan oikeuden lunastamisesta ja siihen liittyvistä palkkioista. Mikäli toimeksiantaja tarjoaa salassapidettävää materiaalia kehitystyön pohjaksi, tulee siitä erikseen mainita. Tällöin salassapito velvoittaa kaikkia tapahtuman osallistujia myös em. materiaalin osalta.
 • Jatkokehitys
  Lupaavan idean tai konseptin ympärille voidaan rakentaa myös jatkokehitystä. Näissä tapauksissa kehitystiimin jäsenet dokumentoidaan ja yhteistyötä jatketaan tarvittaessa erillisen sopimuksen puitteissa. Jatkosopimuksella määritellään jatkokehityksestä, pilotoinnista sekä muusta kaupallisesta hyödyntämisestä osapuolten kesken.
 • Viestintä
  Muotoilukeskus MUOVAlla on oikeus kuvata ja julkaista yleisluontoista video- ja kuvamateriaalia tapahtumista haluamissaan jakelukanavissa ja materiaaleissa.

 

Tervetuloa mukaan!

 


Hackathon Policy in English

[In case of conflict in translation the finnish language version supersedes.]

Hackathons and other open innovation events are an excellent way to harness creativity for problem solving and developing new innovations. Our events encourage open ideation and the utilization of every participants potential to the fullest in a cross-functional manner. The term hackathon is used here broadly to cover all types of open innovation events, design sprints and workshops.

A hackathon is a facilitated development event, where participants gather to work on a set of challenges, problems or to create something entirely new. The events can be open for all or it can be realized as a closed (access by invitation) event or for a specific company or client with a set development team.

All events organized or facilitated by MUOVA follow this policy as a general guideline.

This policy describes the rights and obligations in relation to potential IPR and steps for further development of ideas between participants, MUOVA and company clients.

This policy is a generel guideline for all participants to make things run smoothly and respectfully. In addition event specific rules may apply that may also supersede these rules. Familiarize with the rules before the event.

 

Practical directions for participants:

Taking part in the event are the development team members, facilitators and possible company client(s) with the assignment. Please take into account other peoples rights to their process and outcomes of their intellectual creativity. Also respect possible contracts being made in conjuction to the event.

 • Who owns the idea, invention or other immaterial right developed at the event (IPR).
  In case immaterial rights are created such as inventions, patents, models, trademarks or similar the rights are primarily owned by the team and facilitator. Document the idea and the people involved in the development and ideation in an appropriate way.
 • Fair play
  A participant does not have a unilateral right to utilize a group-formed idea, innovation or invnetion just by themselves. If you wish to further develop on an idea, this should be agreed upon by the group members.
 • Confidentiality
  Please do not make public any idea, a part of an idea or an invention discovered at an event. A new invention can only be protected if it a) is not made public b) is adequately protected by patenting or similar registering procedures. A new idea might also be protected by keeping it a trade secret. The idea can be patented by the develoment team, facilitator or the commissioning company. Keep also in mind not to mention on other teams work or results either. They might also have an intrest to secure their work. Even a total outsider might beat a development team for a patent application!
 • Development as a company commissioned workshop
  When commissioned by a company the client has a priority right to an idea, invention or other IPR. The potential for the commercial usage of an outcome might also be difficult to see in beforehand. Therefore a common agreement should be established in accord with the company, development team and facilitator that describes the nature of future development and possible compensation. Should a company provide sensitive material as a basis for a development project, this should be clearly stated and the confidentiality applies to participants also concerning the offered material.
 • Further development
  A promising idea or concept can be supported with further development. In these cases the development team members are documented and the cooperation is continued under a separate contract that covers the form of development, piloting and other commercial utilization between the parties.
 • Communication
  Design Centre MUOVA and our designated partners are allowed to capture photographs and video material and distribute it in their own channels and marketing materials.

Welcome to our events!